top of page

Anunturi

Scoala Postliceala Sanitara Carol Davila

Anunț concurs titularizare

 

Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Deva, Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Călan, Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” Caransebeș, în asociere, organizează concurs titularizare pe instituție în vederea ocupării a 11 posturi de Asistență medicală generală – maiștri instructori și a unui post de profesor specializarea Biologie.

anunt

Concursul se va desfășura în perioada 19.07 – 28.07.2023 conform graficului:

- înregistrarea cererilor la secretariatul Școlii Postliceală Sanitară „Carol Davila” Deva, 19.07 – 20.07.2023

-evaluarea dosarelor depuse și înregistrate 21.07.2023

-afișarea listei  candidaților pentru susținerea probelor de concurs/planificarea probei practice 21.07.2023

-proba practică: 25.07.2023

-proba scrisă:  26.07.2023

-afișarea rezultatelor: 27.07.2023

-depunerea contestațiilor: 27.07.2023

-afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților.28.07.2023

Se pot înscrie la concurs persoanele care îndeplinesc condițiile de studii, în concordanță cu Centralizatorul 2023.

Proba scrisă se va susține în specializarea postului, conform Centralizatorului.

Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, precum şi persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică. 

 

La cererea de înscriere vor fi atașate următoarele documente:

1. copii legalizate la notar de pe actele de studii, foaia matricolă, modulul pedagogic;

2. copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;

3. copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

4. copie de pe actul de titularizare în învăţământ (dacă este cazul);

5. copie a deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);

6. copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

7. adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);

8. copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;

9. avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

10. declaraţie pe propria răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

11. numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu).

12. Cazier

 

Concursul se va desfășura conform prevederilor  Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin OM nr. 5625 /2012 și a Programei de concurs pentru Disciplina ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ MAIŞTRI INSTRUCTORI aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020, Programei de concurs pentru Disciplina BIOLOGIE aprobată prin OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010.

 

 

Detalii se pot obține la numărul de telefon: 0723 247 829

bottom of page